đảng viên

Thẻ đảng, thu nhập, và mức độ hạnh phúc của gia đình Việt Nam

Thẻ đảng, thu nhập, và mức độ hạnh phúc của gia đình Việt Nam
Members Public

Một nghiên cứu cho thấy gia đình có người làm đảng viên thì có thu nhập tăng nhanh hơn.

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →