Franklin Roosevelt

Thời đại Lochner, “chính phủ ông tòa” và khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (lại) là “kẻ xấu”

Thời đại Lochner, “chính phủ ông tòa” và khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (lại) là “kẻ xấu”
Members Public

Trong lịch sử của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, có một thời kỳ đặc biệt kéo dài gần bốn thập niên, được gọi là “Thời đại Lochner”, với vai trò năng động tới mức đáng lo ngại của định chế tư pháp này trong đời sống xã hội.

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →