Giáo xứ Hiếu Đạo không có nhà thờ

Giáo xứ không có nhà thờ: 45 năm chính quyền chiếm nhà thờ dựng nhà thiếu nhi

Giáo xứ không có nhà thờ: 45 năm chính quyền chiếm nhà thờ dựng nhà thiếu nhi
Members Public

Bi kịch của giáo xứ Hiếu Đạo bắt đầu từ đêm Giáng sinh năm 1975.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →