Hội đồng bầu cử quốc gia

Mô hình hội đồng bầu cử: Mỗi nước một vẻ, nhưng mười phân có vẹn mười?

Mô hình hội đồng bầu cử: Mỗi nước một vẻ, nhưng mười phân có vẹn mười?
Members Public

Không có mô hình chung cho thiết chế hội đồng bầu cử, nhưng tính độc lập luôn là cần thiết.

Bùi Công Trực
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →