jd

Dịch tên bằng cấp Luật nước ngoài – Kỳ 2: Juris Doctor – Bác sĩ Luật?

Dịch tên bằng cấp Luật nước ngoài – Kỳ 2: Juris Doctor – Bác sĩ Luật?
Members Public

Ở bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về các bằng cấp luật học có gốc từ Châu Âu. Lần này, chúng ta cùng tìm hiểu các bằng cấp có nguồn gốc từ lịch sử học thuật rất đặc thù của Mỹ. JD, JSD Cùng với việc ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →