lợi ích nhà nước

Luật trưng cầu dân ý Việt Nam – Tiến bộ trong “kiểm soát”

Luật trưng cầu dân ý Việt Nam – Tiến bộ trong “kiểm soát”
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Trưng cầu dân ý – Quyền lực của dân chủ trực tiếp Ở Hoa Kỳ, trưng cầu dân ý và quyền lập pháp công cộng (“initiative” – tạm dịch, một loại quyền đặc trưng của công dân mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ nhằm đưa ra sáng kiến luật, sửa đổi […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →