no man's land

Đồng Tâm, No Man’s Land, và vài chuyện khác

Đồng Tâm, No Man’s Land, và vài chuyện khác
Members Public

Tuần báo The Economist của Anh vừa có một bài bình luận vụ Đồng Tâm. Như thường lệ, tít bài của tờ báo này luôn dễ khiến những người rành tiếng Anh cười nhếch mép. Nghĩa đen của “No man’s land”, tít bài của The Economist, là “đất chẳng của ai”. Ban đầu cụm từ […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →