pháp luật việt nam

Cải cách thể chế tại Việt Nam – Khi thay đổi không là điều tất yếu

Cải cách thể chế tại Việt Nam – Khi thay đổi không là điều tất yếu
Members Public

Kỳ trước: Kỳ 9 Dịch giả: Étranger Nguyen Dịch từ chương “Changing Concepts of Socialist Law in Vietnam” của tác giả John Gillespie Trích từ “Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform” (“CNXH và thay đổi luật pháp ở châu Á: Động năng của cải cách ở Việt Nam và

Étranger Nguyen
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →