plain english

Phong trào đơn giản hoá tiếng Anh pháp lý

Phong trào đơn giản hoá tiếng Anh pháp lý
Members Public

Ở bài trước, chúng ta có đề cập đến việc một giáo sư luật người Mỹ cổ vũ cho việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý tiếng Anh chân phương, mộc mạc, giản dị, hay đơn giản (plain English – thề là Anh Cả Lý cũng phân vân không biết chọn từ nào để dịch […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →