Số tín đồ đạo Cao Đài

Bản tin Tôn giáo tháng 5/2020: Kiểm soát xuất bản ảnh hưởng đến tự do tôn giáo ra sao

Bản tin Tôn giáo tháng 5/2020: Kiểm soát xuất bản ảnh hưởng đến tự do tôn giáo ra sao
Members Public

Không chỉ có Luật tôn giáo, tín ngưỡng mới giới hạn tự do tôn giáo, các quy định về xuất bản cũng ảnh hưởng không ít, xem mục [Bàn tay của chính quyền]. Như thường lệ là các tin tức nổi bật về tôn giáo trong mục [Tôn giáo 360 độ], trong đó có vụ […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →