thảm sát

Ngay cả ở thiên đường cũng có vi phạm nhân quyền

Ngay cả ở thiên đường cũng có vi phạm nhân quyền
Members Public

Lê Nguyễn Duy Hậu “Đây là một trò hề!” Breivik đã chiến thắng.  Kẻ sát nhân máu lạnh đã thắng kiện chính phủ Nauy.  Một phòng giam ba buồng, máy play station 2, máy tính, cơ hội học đại học về khoa học chính trị, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ với Breivik, […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →