tiếng Pháp

Tiếng Pháp, ngôn ngữ của kẻ xâm lược, đã làm giàu cho tiếng Anh pháp lý như thế nào?

Tiếng Pháp, ngôn ngữ của kẻ xâm lược, đã làm giàu cho tiếng Anh pháp lý như thế nào?
Members Public

Một điều thú vị là ngôn ngữ pháp lý của người Anh không chỉ có nhiều từ có gốc trực tiếp từ tiếng Latinh mà còn có khá nhiều các từ có gốc là tiếng Pháp, thứ tiếng của dân tộc từng xâm lăng và chiếm đóng quốc gia họ. Người Pháp, người Anh, và […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →