tiếng Việt

Hạn chế của Việt ngữ: Dân tộc – quốc gia – nhà nước

Hạn chế của Việt ngữ: Dân tộc – quốc gia – nhà nước
Members Public

Nation là gì? State là gì? Là dân tộc, quốc gia, hay nhà nước?

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →