tư bản thân hữu

Tư bản thân hữu và mối liên hệ với thể chế của Việt Nam

Tư bản thân hữu và mối liên hệ với thể chế của Việt Nam
Members Public

Tìm hiểu về một biến thể của chủ nghĩa tư bản trong mối tương quan với Việt Nam.

Vincente Nguyen
Thể chế
Ba lỗi thể chế huỷ hoại niềm tin vào chính sách đất đai Việt Nam

Ba lỗi thể chế huỷ hoại niềm tin vào chính sách đất đai Việt Nam
Members Public

Nếu chẳng may rơi vào ma trận quy hoạch đất đai của chính quyền, người dân luôn bị đặt ở thế cùng đường.

Võ Văn Quản
đất đai

Ủng hộ báo chí độc lập →