tự chuyển hoá

Dịch ‘tự diễn biến’ sang tiếng Anh như thế nào?

Dịch ‘tự diễn biến’ sang tiếng Anh như thế nào?
Members Public

Bạn bè hỏi sao mấy tháng qua không thấy Anh Cả Lý trên Luật Khoa. Anh Cả Lý chẳng qua lười viết nhưng thừa mứa sĩ diện, bèn vuốt râu bình thản như Gia Cát Lượng gẩy đàn đuổi vạn quân ở Tây Thành, rồi bảo bạn bè: “Anh chúng mày đang bận… tự diễn […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →