việt cộng

Những cuộc khủng bố không còn ai nhớ

Những cuộc khủng bố không còn ai nhớ
Members Public

Ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975, mọi người dân đều bị xem là những “mục tiêu mềm”.

Võ Văn Quản
việt nam cộng hòa

Ủng hộ báo chí độc lập →