bầu cử ở liên xô

Bầu cử ở các quốc gia đơn đảng có hoàn toàn vô nghĩa?

Bầu cử ở các quốc gia đơn đảng có hoàn toàn vô nghĩa?
Members Public

Dữ liệu bầu cử ở các quốc gia đơn đảng nói lên nhiều điều hơn ta tưởng.

Võ Văn Quản
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →