kiểm soát internet

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Không có giá trị bắt buộc thi hành

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Không có giá trị bắt buộc thi hành
Members Public

Một văn bản vừa không có ràng buộc pháp lý, vừa phi lý.

Trịnh Hữu Long
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →