người Việt ở Mỹ

Mỹ – đất nước của người nhập cư

Mỹ – đất nước của người nhập cư
Members Public

Người nhập cư (immigrant) là người rời khỏi đất nước mình để đến một quốc gia khác định cư. Lý do của việc rời đi có thể là kinh tế, gia đình, tôn giáo, hoặc chính trị. Người nhập cư bao gồm những người tị nạn (refugee). Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Vấn […]

Mai Vũ Phạm
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →