rubber stamp

Học tiếng Anh: ‘Rubber stamp’ qua cuộc bầu cử của ông Nguyễn Phú Trọng

Học tiếng Anh: ‘Rubber stamp’ qua cuộc bầu cử của ông Nguyễn Phú Trọng
Members Public

Nhân việc Quốc hội chính thức bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, ta hãy tìm hiểu về một khái niệm liên quan khá quen thuộc trong tiếng Anh: rubber stamp. Rubber stamp hiểu theo nghĩa đen là con dấu cao su, hay là con dấu nói chung, được dùng để đóng vào […]

Võ Văn Quản
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →