Skip to content

Dòng thời gian: Dân chủ hóa toàn cầu 1974-2014

Phỏng dịch và bổ sung từ Larry Diamond, Timeline: Democracy in Recession, The New York Times, 15/9/2015.  

Latest