luật tín ngưỡng tôn giáo

Bộ Nội vụ sửa nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Nên sửa hay nên bỏ?

Bộ Nội vụ sửa nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Nên sửa hay nên bỏ?
Members Public

Không thể tiếp tục quản lý tôn giáo theo cơ chế xin – cho.

Văn Tâm
Tôn giáo
Làm sao để đăng ký hoạt động tôn giáo với chính quyền: Bạn hỏi Google, chúng tôi trả lời

Làm sao để đăng ký hoạt động tôn giáo với chính quyền: Bạn hỏi Google, chúng tôi trả lời
Members Public

Khả năng chính quyền chấp nhận hồ sơ đăng ký của bạn có thể rất khác nhau.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →